Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví získala oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. Hodnocení lůžkové péče (tzn. akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče nebo dlouhodobé lůžkové péče) je prováděno podle Hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče ČSAZ, uvedených v dokumentech níže. Tyto standardy byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pravidla procesu externího hodnocení kvality a bezpečí jsou uvedena také v dokumentech níže. Také tato pravidla jsou schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví nabízí konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti v celé oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb, s cílem pomoci zájemcům o zavedení, řízení a kontinuální zvyšování kvality a bezpečí.

Nabízíme tyto základní typy konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti:

1. Konzultace

1. Konzultace

Konzultace jsou zaměřené na plnění platné legislativy a hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí u poskytovatelů zdravotních služeb.

2. Celostátní školení a kurzy

2. Celostátní školení a kurzy

Např. projekt kvality a jeho zavedení, manažerské procesy, personalistika, technické oblasti, zdravotnická dokumentace, léky, KPR, stravování, prevence a kontrola infekcí apod. Konzultanti ústně prezentují nálezy z šetření, následně je vedení zdravotnického zařízení zaslána písemná zpráva z šetření, obsahující zjištění a návrhy doporučení.

3. Školení

3. Školení "Interní auditor ve zdravotnickém zařízení"

Toto školení je koncipováno tak, aby mohlo probíhat přímo u vás v nemocnici, pro libovolný počet zaměstnanců – interních auditorů. zaslána písemná zpráva z šetření, obsahující zjištění a návrhy doporučení.

4. Školení

4. Školení "Kvalita a bezpečí ve zdravotnickém zařízení, platná legislativa"

Toto školení je koncipováno tak, aby mohlo probíhat přímo u vás v nemocnici, pro libovolný počet zaměstnanců. Náplní je potom obecný pohled na řízení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče s přihlédnutím ke specifikám právě vaší nemocnice.

5. Interní audit zdravotnické dokumentace, provedený externí společností

5. Interní audit zdravotnické dokumentace, provedený externí společností

Jedná se o interní audit (plánovaný i neplánovaný), který bude proveden v souladu s postupy, které používá přímo vaše zdravotnické zařízení, výsledky tohoto auditu budou na místě rozebrány a konzultovány.

6. Školení

6. Školení "Zdravotnické prostředky - nová legislativa a praxe"

Školení opět probíhá přímo u vás v nemocnici, pro libovolný počet zaměstnanců (zdravotníků a nezdravotníků), včetně návštěvy skladů ZP a SZM a doporučení ke správnému skladování (novinka dle požadavků poskytovatelů ZS, reakce na problémy s aplikací MDR a IVDR v nemocnicích).

Poptávkový formulář