Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví získala oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. Hodnocení lůžkové péče (tzn. akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče nebo dlouhodobé lůžkové péče) je prováděno podle Hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče ČSAZ, uvedených v dokumentech níže. Tyto standardy byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pravidla procesu externího hodnocení kvality a bezpečí jsou uvedena také v dokumentech níže. Také tato pravidla jsou schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví nabízí konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti v celé oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb, s cílem pomoci zájemcům o zavedení, řízení a kontinuální zvyšování kvality a bezpečí.

Nabízíme tyto základní typy konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti:

1. Konzultace

1. Konzultace

Konzultace jsou zaměřené na plnění platné legislativy a hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí u poskytovatelů zdravotních služeb.

2. Kurz „Interní auditor ve zdravotnickém zařízení“

2. Kurz „Interní auditor ve zdravotnickém zařízení“

Každý poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí.

Kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení ukazuje principy interního auditu ve ZZ, uvádí základní pojmy a postupy v této oblasti, předvádí dokumentaci auditu. Jsou uvedeny legislativní požadavky na zdravotnickou dokumentaci a jejich naplnění. Kurz prezentuje základní pravidla při tvorbě kontrolního listu k internímu auditu zdravotnické dokumentace a možné otázky kontrolního listu. Účastníci kurzu absolvují reálný audit uzavřené zdravotnické dokumentace, včetně jeho dokumentace a vyhodnocení. Na závěr kurzu účastníci obdrží potvrzení o absolvování akce.

Konkrétní náplň a délku kurzu lze domluvit individuálně.

3. Praktické konzultace stavu připravenosti zdravotnického zařízení k externímu hodnocení kvality a bezpečí – plnění platné legislativy, vnitřních norem ZZ a akreditačních standardů ČSAZ

3a. Konzultace zaměřené na jednotlivé oblasti akreditačních standardů:

3a. Konzultace zaměřené na jednotlivé oblasti akreditačních standardů:

Např. projekt kvality a jeho zavedení, manažerské procesy, personalistika, technické oblasti, zdravotnická dokumentace, léky, KPR, stravování, prevence a kontrola infekcí apod. Konzultanti ústně prezentují nálezy z šetření, následně je vedení zdravotnického zařízení zaslána písemná zpráva z šetření, obsahující zjištění a návrhy doporučení.

3b. Zjištění celkového stavu zdravotnického zařízení k externímu hodnocení kvality a bezpečí:

3b. Zjištění celkového stavu zdravotnického zařízení k externímu hodnocení kvality a bezpečí:

Šetření na jednotlivých odděleních (klinická oddělení, komplement, technické provozy, management a administrativa) systémem Stopař.

V rámci šetření stávajícího stavu připravenosti k akreditaci konzultanti posoudí shodu stávajících interních předpisů zdravotnického zařízení, platné legislativy a akreditačních standardů a jejich zavedení do praxe. Konzultanti ústně prezentují nálezy z provedeného šetření a předběžné závěry, následně je vedení zdravotnického zařízení zaslána písemná zpráva z šetření, obsahující zjištění a návrhy doporučení.

Poptávkový formulář