Informace o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Společnost Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., IČ: 294 46 520, se sídlem nábř. Přemyslovců 867/8, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53902 (dále jen „ČSAZ“) poskytuje tyto nezbytné informace o zpracování osobních údajů, které získává v souvislosti s návštěvou svých webových stránek.


SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
IČ:  294 46 520
Sídlo: nábř. Přemyslovců 867/8, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53902

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@csaz.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje ČSAZ zpracovává v rozsahu: e-mailová adresa, případně další údaje, které správci poskytnete.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. zasílání newsletterů (obchodních sdělení ČSAZ),
 2. registrace na odborné akce pořádané ČSAZ

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je (dle účelu):

 1. Váš souhlas,
 2. plnění zákonem stanovené povinnosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat (dle účelu):

 1. do doby odvolání uděleného souhlasuSouhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru,
 2. po dobu stanovenou dalšími zákony (např. zákon o účetnictví apod.)..

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také dalšími zpracovateli, např. dodavateli softwarových řešení pro vedení účetnictví apod., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Jakékoliv předávání Vašich osobních údajů za účelem marketingu třetích osob je ze strany ČSAZ vyloučeno.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje ČSAU zpracovává automatizovaně i manuálně a vede záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů ČSAZ nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje ČSAZ zpracovává.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

ČSAZ přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. ČSAZ dodržuje všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

ČSAZ používá moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje jsou zpracovávány transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adrese info@csaz.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ČSAZ nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2022 a jsou k dispozici online na webových stránkách ČSAZ.