O nás

Nejlepší cestou k dlouhodobé prosperitě naší společnosti je spokojený klient, naše kvalitní práce, profesionální služby, odbornost a čestnost.

Dne 16. 10. 2012 vydalo ministerstvo rozhodnutí, jímž společnosti Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. se sídlem Hněvotín 530, PSČ: 783 47, IČO: 29446520, udělilo oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. Více na www.mzcr.cz. Kopii oprávnění naleznete zde.

Poslání společnosti je:

 • kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče pomocí zavedení systému řízení kvality a bezpečí zdravotní péče a následně externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele u poskytovatele zdravotních služeb,
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče,
 • organizace nemocničních, regionálních i celostátních odborných akcí, zaměřených na oblast kvalitní a bezpeční zdravotní péče a související problematiky,
 • publikační a vydavatelská činnost v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče pro odbornou i laickou veřejnost,
 • kontinuální vzdělávání a kurzy pro zdravotníky v oblasti kvality a bezpečí.

Cíle společnosti jsou:

 • být vyhledávaným, kvalitním, ekonomicky únosným a spolehlivým partnerem pro všechna zdravotnická zařízení,
 • dodržovat etické zásady při konzultacích, poradenství i externím hodnocení kvalty a bezpečí, především úctu a respekt k partnerům; být nezávislá, diskrétní a objektivní organizace,
 • odvádět kvalitní týmovou práci,
 • být otevřená alternativním a novým myšlenkám, názorům, zpětným vazbám.

Etický kodex:

Členové hodnotitelského týmu České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ):

 1. Jednají vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a respektu, pracují nezávisle, diskrétně a objektivně.
 2. Jsou otevřeni alternativním a novým myšlenkám, názorům, zpětným vazbám.
 3. Odvádí kvalitní týmovou práci podle jednotné metodiky ČSAZ a platné legislativy.
 4. Poskytují své služby v náležité kvalitě. Kvalita poskytovaných služeb je pravidelně vyhodnocována (forma, přístup a komplexnost práce, odborné znalosti, profesionalita a objektivita jednotlivých členů týmu) a podle potřeby jsou přijímána vhodná opatření.
 5. Dodržují obecně závazné právní předpisy České republiky.
 6. Neposkytují, ani se nepodílí na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem a/nebo způsobem, který by snížil a ohrozil vážnost ČSAZ.
 7. Vždy se vyhýbají nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem.
 8. Od zdravotnických zařízení nepřijímají žádné dary ani bezplatné služby.
 9. Jsou povinni dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a datech, o kterých se dozvěděli před, při a po hodnocení kvality a bezpečí, také nesmí poskytovat tyto údaje třetím osobám. Tato povinnost trvá i po ukončení či zániku práce pro ČSAZ a není časově omezena.
 10. Jsou loajální vůči ČSAZ a systému práce v této společnosti.