Naši lidé

Mgr. Lenka Gavlasová

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Mgr. Lenka Gavlasová absolvovala v roce 1985 Střední zdravotnickou školu v Ostravě, obor dětská sestra. V roce 1997 složila atestační zkoušku v NCO NZO Brno v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní péče. V roce 2001 ukončila státní závěrečnou zkouškou bakalářské studium Zdravotnický management – ošetřovatelská péče na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity a v roce 2008 magisterské studium ošetřovatelství na Jesseniově lékařské fakultě v Martině při Univerzitě Komenského v Bratislavě. Je mentorem klinické praxe studentů ošetřovatelství.
V roce 1985 nastoupila na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava, v roce 1987 na JIP chirurgické kliniky, kde setrvala do roku 2004 jako sestra specialistka a zástupkyně vrchní sestry. Od roku 2004 do roku 2011 vykonávala funkci vrchní sestry Kožního oddělení FNO. Zde byla aktivní při přípravě k akreditaci a úspěšného absolvování národní akreditace i přípravy a úspěšného absolvování mezinárodní akreditace.  
V letech 2015 – 2022 byla staniční sestrou na Klinice chorob kožních a pohlavních ve Fakultní nemocnici Olomouc. V současné době pracuje jako sestra specialistka na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnici Olomouc.
Od roku 2015 je pověřena auditorem kvality Fakultní nemocnice Olomouc v oblasti hodnotících standardů kvality a bezpečí v oblasti poskytované lůžkové zdravotní péče. Pravidelně se účastní interních auditů zdravotnické dokumentace, auditů lékového procesu, auditů ošetřovatelských procesů a auditů jiných nelékařských procesů ve Fakultní nemocnici Olomouc. Spolupodílí se na tvorbě vnitřní řízené dokumentace.
Pravidelně se účastní interních školení pořádaných odborem kvality FNOL, účastní se procesu samovzdělávání v oblasti kvality a bezpečí poskytované péče.Zpět