Naši lidé

Doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (1975). V roce 1979 složil atestaci z pediatrie I. stupně, v roce 1984 atestaci z pediatrie II. stupně, a získal tím specializovanou způsobilost v oboru Pediatrie. V roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 2012 úspěšně obhájil habilitační práci a od 1.9.2012 mu byl přiznán vědecko – pedagogický titul docent v oboru veřejné zdravotnictví.

Po ukončení vysokoškolských studií pracoval od roku 1975 v Krajské dětské nemocnici v Košicích. Od roku 1982 pracoval na Dětské klinice FNsP v Košicích, nejprve jako lékař samostatně pracující – konziliární lékař a po absolvování atestace II. stupně z pediatrie jmenován zástupcem přednosty kliniky – primářem kliniky až do 31. 12. 2001.

V období let 1995-1999 byl koordinátorem projektu AIHA v rámci spolupráce mezi Hasbro Children’s Hospital v Providence, RI, USA a FNsP v Košicích. V rámci této spolupráce, zaměřené na zvyšování kvality péče o novorozence a děti, dvakrát absolvoval odbornou stáž v Hasbro Children’s Hospital v Providence.

Od 1. 1. 2002 pracuje v České republice, zpočátku v Nemocnici Písek, a.s. na JIP Dětského a dorostového oddělení jako vedoucí lékař JIP. V letech 2004 až 2008 současně pracoval ve funkci náměstka ředitele pro řízení kvality zdravotní péče a místopředsedy představenstva Nemocnice Písek, a.s. Od roku 2008 doposud pracuje jako náměstek pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče v Nemocnici České Budějovice, a.s., kde zaváděl řízení kvality a bezpečí podle národních akreditačních standardů a také systém řízení informační bezpečnosti podle ČSN ISO/IEC 27001:2005.

Jmenovaný absolvoval několik školení v oblasti řízení kvality podle národních akreditačních standardů, je držitelem certifikátu CiS „Information Security Manager“, od r. 2012 je auditorem kvality dle ISO 9001.

V roce 2011 byl nemocničním koordinátorem evropské studie DUQuE (Deeping our Understanding of Quality Improvement in Europe).


Zpět