Konzultační a poradenská činnost

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví nabízí konzultační a poradenskou činnost v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, s cílem pomoci zájemcům o zavedení a kontinuální zvyšování kvality a bezpečí s jeho efektivním plánováním, zavedením a udržováním.


Nabízíme tyto základní typy konzultační a poradenské činnosti:

1. Nemocniční, regionální i celostátní odborné akce

Nemocniční, regionální i celostátní odborné akce, zaměřené na oblast kvalitní a bezpeční péče, dále na jednotlivé akreditační standardy ČSAZ, systém jejich implementace a hodnocení, přípravu zdravotnického zařízení k akreditaci apod. Témata a termíny seminářů jsou domlouvány individuálně na základě oboustranné dohody a potřeb zdravotnického zařízení.

2. Kurz „Interní auditor ve zdravotnickém zařízení“

Každý poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí.


Kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení ukazuje principy interního auditu ve ZZ, uvádí základní pojmy a postupy v této oblasti, předvádí dokumentaci auditu. Jsou uvedeny legislativní požadavky na zdravotnickou dokumentaci a jejich naplnění. Kurz prezentuje základní pravidla při tvorbě kontrolního listu k internímu auditu zdravotnické dokumentace a možné otázky kontrolního listu. Účastníci kurzu absolvují reálný audit uzavřené zdravotnické dokumentace, včetně jeho dokumentace a vyhodnocení. Na závěr kurzu účastníci obdrží potvrzení o absolvování akce.


Konkrétní náplň a délku kurzu lze domluvit individuálně.

3. Praktické konzultace stavu připravenosti zdravotnického zařízení k externímu hodnocení kvality a bezpečí – plnění platné legislativy, vnitřních norem ZZ a akreditačních standardů ČSAZ

a) Konzultace zaměřené na jednotlivé oblasti akreditačních standardů:

Např. projekt kvality a jeho zavedení, manažerské procesy, personalistika, technické oblasti, zdravotnická dokumentace, léky, KPR, stravování, prevence a kontrola infekcí apod. Konzultanti ústně prezentují nálezy z šetření, následně je vedení zdravotnického zařízení zaslána písemná zpráva z šetření, obsahující zjištění a návrhy doporučení.


b) Zjištění celkového stavu zdravotnického zařízení k externímu hodnocení kvality a bezpečí:

Šetření na jednotlivých odděleních (klinická oddělení, komplement, technické provozy, management a administrativa) systémem Stopař. V rámci šetření stávajícího stavu připravenosti k akreditaci konzultanti posoudí shodu stávajících interních předpisů zdravotnického zařízení, platné legislativy a akreditačních standardů a jejich zavedení do praxe. Konzultanti ústně prezentují nálezy z provedeného šetření a předběžné závěry, následně je vedení zdravotnického zařízení zaslána písemná zpráva z šetření, obsahující zjištění a návrhy doporučení.

Ceník odborné akce / kurz / praktické konzultace

Akce / kurz / konzultace Cena bez DPH
Odborné akce / konzultace
(cena za jednoho konzultanta a jeden den)
7 500 Kč
Celodenní kurz „Interní auditor ve zdravotnickém zařízení“
(cena za jednoho účastníka kurzu)
1 900 Kč
Cestovné – cena za 1 km každého konzultanta do místa určení a zpět
(viz. mapy.cz / Plánování a měření trasy)
5 Kč
Vypracování závěrečné písemné zprávy o zjištění a návrhy doporučení 2 000 Kč

Jak objednat odbornou akci / kurz / praktickou konzultaci

  1. Zdravotnické zařízení projedná termín a náplň odborné akce / kurzu / praktické konzultace se zástupcem ČSAZ (osobně, telefonicky na telefonním čísle 724 248 636 nebo emailem: renata.podstatova@csaz.cz).
  2. Po projednání zašle zdravotnické zařízení vyplněnou a statutárním zástupcem ZZ podepsanou objednávku (naskenovanou emailem nebo písemně).
  3. ČSAZ potvrdí objednávku, pošle harmonogram konzultace i se jmény konzultantů.
  4. Pokud ZZ požádalo o praktickou konzultaci, zašle do určeného termínu emailem interní předpisy ZZ, vztahujících se k jednotlivým tématům všem akreditačním standardům (podle typu konzultace).

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví získala oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. Hodnocení lůžkové péče (tzn. akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče nebo dlouhodobé lůžkové péče) je prováděno podle Hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče ČSAZ, uvedených v dokumentech níže. Tyto standardy byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR.


Pravidla procesu externího hodnocení kvality a bezpečí jsou uvedena také v dokumentech níže. Také tato pravidla jsou schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.